بیاد متین

یادت باشه.حتی تو اون لحظه ای که فکرشو نمیکنی همچنان بیادتم

 

بی تو همچنان یادت باقیست

دوستت دارم

 

نوشته شده در یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 10:39 توسط mahmood| |

 

هیـــــچوقت کســی رو پــس نــزن کــه ,
 
 
دوستــ ــت داره ... مراقــــــبته ...

و نگرانــــــــــــت میشــه ...!

چـــون یــک روز بیــدار میشـــی و میبینــی ...

مـــــــــاه رو از دســــت دادی ...

وقتــی که داشــتی ســـــــتاره ها رو میشـــمردی ......!
نوشته شده در یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 10:51 توسط mahmood| |

نمی‌دانم چیستی !
 
آن‌قدر می‌دانم که

هرگاه واژگان به تو رسیدند مبهم شدند

و هرگز نتوانستند تو را به من برسانند.

چگونه می‌توانم ترجمانی از تو داشته باشم ؟

هنگامی که در وهم و خیال هم نمی‌‌گنجی.

به هر کجا که می‌رسم، رد پایی از تو باقیست...

شاید روی زمین نباشد

اما در دلم هست...

 

نوشته شده در یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 10:49 توسط mahmood| |

آخـــــرین فـــــردی کـــــه ,
درســـــت قبـــــل از خـــــواب ,

در مـــــوردش فکـــــر می کنیـــــد ...

کســـــی اســـــت کـــــه ,

" قلــ♥ــب " شمـــــا بـــــه او تعلـــــق دارد .........!

 

نوشته شده در یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 10:48 توسط mahmood| |

تلخ است که لبریز حقایق شده است

 

زرد است که با درد موافق شده است

 

عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی

 

پاییز بهاری است که عاشق شده است

 

 

 

نوشته شده در یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 10:47 توسط mahmood| |

Design By : Mihantheme